พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่3
กุมภาพันธ์ 2560

» งานสถาปนิก’60 ชูคอนเซ็ปต์ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling”


สมาคมสถาปนิกสยามฯเปิดตัวงานสถาปนิก’60 ภายใต้คอนเซ็ปต์ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling” มุ่งเผยแพร่แนวคิด แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดีในมิติต่างๆ จากสถาปนิกทุกรุ่นสู่ประชาชน พร้อมแสดงถึงความก้าวหน้าของแนวคิด นวัตกรรม การออกแบบของวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับประเทศและความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 –7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสถาปนิกขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรม มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2529 โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันนี้ ได้จัดไปแล้ว 30 ครั้ง (ยกเว้นปีพุทธศักราช 2533) มีผู้เข้าชมงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 350,000 คน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงกิจกรรมของสมาคมฯ การส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก และสังคม ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และส่วนของงานแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและการก่อสร้าง

การจัดงานสถาปนิกในแต่ละปี คณะกรรมการจัดงานได้มีการกำหนดแนวคิดในการจัดงานที่แตกต่างกัน โดยมุ่งสะท้อนให้สังคมและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก ตลอดจนเข้าใจงาน และรับรู้ถึงประโยชน์ คุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริการของสถาปนิก ในขณะเดียวกันก็เน้นสร้างความแข็งแกร่งและเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับสถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปีพ.ศ.2560 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปีพุทธศักราช 2559-2561 มีมติเห็นชอบในการจัดงาน “สถาปนิก’60” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 31 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling ” ซึ่งเชื่อมั่นว่า การจัดงาน “สถาปนิก’60” จะสร้างประโยชน์ เพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมงาน ทั้งบุคคลากรในวิชาชีพสถาปนิก และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสมาคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป

นันทพล จั่นเงิน ประธานจัดงาน สถาปนิก’60 กล่าวถึง แนวคิดหลักในการจัดงานสถาปนิก ’60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN”Reconsidering Dwelling ว่า มาจาก “บ้าน” เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน บ้าน ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งที่เมื่อมีการขยายจำนวน หรือรวมตัวกันของบ้านหลายๆหลัง ก็สามารถเติบโตเป็นชุมชน และเมือง ที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ “บ้าน” ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเป็นพื้นที่ที่ก่อรูปความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ขยายตัวเป็นความสัมพันธ์ระดับเพื่อนบ้าน สังคมระดับชุมชน และเมืองที่ดีในมิติต่างๆ ยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับงานสถาปนิก’60 ภายใต้หัวข้อ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเปิดเป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆซึ่งกันและกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนคนทั่วไปที่มีความต้องการและสนใจเรื่องบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

“สมาคมสถาปนิกสยามฯ คาดหวังที่จะเผยแพร่แนวคิด แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดีในมิติต่างๆ ของสถาปนิกในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งจากสถาปนิกรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน สู่ประชาชนทั่วไป และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของแนวคิด นวัตกรรม ในการออกแบบของวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับประเทศและความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ” ประธานจัดงานสถาปนิก’60 กล่าว

ภายในงานมีพื้นที่นิทรรศการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ บ้าน (Dwelling) องค์ประกอบบ้าน (Dwelling’s Elements ) และพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings) สำหรับนิทรรศการ บ้าน (Dwelling) มีนิทรรศการและกิจกรรมที่สำคัญเช่น

• นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็น 2 นิทรรศการหลัก ได้แก่ นิทรรศการสถาปนิกแห่งแผ่นดิน "บ้าน" บ้านในพระราชานิยม (Architect of the land) เป็นนิทรรศการที่แสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์ ซึ่งภายในนิทรรศการนี้จะจัดแสดงถึงพระปรีชาญาณ และพระราชนิยมในเรื่องที่อยู่อาศัย หลักคิดทฤษฎีเรื่องความพอเพียง ที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมสามารถเข้าใจและรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ และนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ท่านได้ทรงพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร ผ่านสื่อศิลปะภาพ 2 มิติ จัดทำโดยสถาปนิก

• นิทรรศการ บ้าน บ้าน รูปเล่าเรื่อง (BAAN BAAN Photo Essay) นิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน รูป เล่า เรื่อง” เป็นพื้นที่ที่เปิดให้นิสิตนักศึกษา สถาปนิก รวมถึงบุคคลทั่วไป ร่วมตั้งคำถามความหมายของ “บ้าน” “ความเป็นบ้าน” และ “การอยู่อาศัย” นำเสนอเรื่องราวของการอยู่อาศัย โดยมี “คน” เป็นโจทย์สำคัญ บอกเล่าเรื่องราว ขอบเขต และมิติอันหลากหลายของ “บ้าน” พร้อมกับเปิดประเด็นให้ ชวนขบคิดเกี่ยวกับบทบาทของสถาปนิก และสถาปัตยกรรม ฯลฯ

• นิทรรศการ บ้าน บ้าน จำลอง (BAAN BAAN Mockup) เป็นนิทรรศการที่แสดงโครงการที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งงานสร้างจริง (Built Project) งานที่ไม่ได้สร้าง (Unbuilt Project) และงานเชิงทดลอง (Experimental Project) ในรูปแบบที่เกี่ยวกับที่พักอาศัย โดยเปิดโอกาสให้สถาปนิกสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ จากทั่วประเทศ สามารถนำส่งผลงานของตัวเองประเภทที่อยู่อาศัยมาเพื่อรับการคัดเลือก และแสดงในนิทรรศการในรูปแบบของหุ่นจำลอง และรายละเอียดแนวความคิดในการออกแบบ ทั้งนี้ มีรูปแบบการจัดแสดงผลงานโดยหุ่นจำลอง เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถรับรู้และง่ายต่อการเข้าใจในผลงานสร้างสรรค์ของสถาปนิก

• นิทรรศการ บ้าน บ้าน ตัวอย่าง (BAAN BAAN Case Study) เป็นนิทรรศการที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการออกแบบบ้านเดี่ยวทั้งบ้านที่สร้างใหม่ (NEW HOUSE) และบ้านที่ได้รับการออกแบบปรับปรุงจากบ้านเก่า (ADAPTIVE REUSED HOUSE) ซึ่งนิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนคนทั่วไปที่เข้าชมงานได้เห็นถึงรูปแบบบ้านที่แตกต่างกันไปตามขนาดพื้นที่ใช้สอยและงบประมาณของบ้านเดี่ยวรูปแบบต่างๆ มีบ้านไทยทั้งหมด 20 โมเดล

นันทพล กล่าวว่า สำหรับนิทรรศการในส่วนขององค์ประกอบบ้าน (Dwelling’s Elements) เช่น นิทรรศการชิ้นส่วนของบ้าน (Dwelling Elements) ประตู หน้าต่าง กำแพง บันได โต๊ะ เก้าอี้ หรือชิ้นส่วนของบ้าน เป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชิ้นส่วนบ้านที่ถูกออกแบบอย่างสัมพันธ์กับผู้อยู่และบริบทอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการจัดแสดงชิ้นส่วนที่มีความเฉพาะในบริบทที่แตกต่างกันออกไป โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบ 12 ทีมได้ทบทวน(Reconsidering) หน้าที่ของชิ้นส่วนเหล่านั้นใหม่อีกครั้งว่า ชิ้นส่วนของบ้านที่ดีจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และสร้างออกมาเป็นชิ้นส่วนของจริงในขนาดจริงสำหรับจัดแสดง นอกจากนี้ผลงานบางส่วนยังถูกแสดงออกมาภายใต้แนวคิดของ Universal Design

นิทรรศการในส่วนของพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings) เช่น นิทรรศการบริบทรอบบ้าน (Dwelling’s Surroundings) นิทรรศการพูดถึงบริบทที่อยู่รอบๆบ้าน เริ่มต้นจากภายในรั้วบ้านตลอดจนพื้นที่สวนนอกบ้าน พื้นที่ชุมชนรอบบ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิงสังคมของการอาศัยในชีวิตประจำวันที่แสดงออกถึงความเป็นสาธารณะมากขึ้น บริเวณพื้นที่นิทรรศการแสดงถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นที่บริบทรอบบ้าน ประกอบไปด้วย พื้นที่สวน พื้นที่ตลาด และพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมและสันทนาการ เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาพรวมนิทรรศการที่สำคัญของพื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนสามารถพบปะพูดคุยกันได้และสามารถนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยเสมือนเป็นพื้นที่สาธารณะในเมืองอาทิ ASA Sketch เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการวาดเขียน ,ลานกิจกรรม เป็นลานที่เพิ่มเติมจากตัวนิทรรศการ เช่นการโชว์การทำงานของเครื่องกลจากนิทรรศการศิลปะก่อสร้าง,หมอบ้านอาษา เป็นพื้นที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบ้าน เช่นหลังคาบ้านรั่ว ผนังเกิดรอยร้าว ฯลฯ โดยทีมงานสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ และมีพื้นที่ให้ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียให้กับผู้ที่สนใจรับชมเพื่อเข้าใจปัญหาต่างๆของบ้านได้

นันทพล กล่าวว่า ในส่วนของงานสัมมนาวิชาการ ได้แก่ ASA Forum 2017 งานสัมมนาวิชาการโดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Studiomake / David Schafer, UID Architects / Keisuke Maeda, Architect of Sri Lanka / Anjalendran, Studio Schwitalla / Max Schwitalla จากเยอรมี และ SHINGO MASUDA+KATSUHISA OTSUBO Architects / Shingo Masuda

ด้านศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า งานสถาปนิก’60 มีความพร้อมเต็มที่ในการรองรับผู้แสดงสินค้าและผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดแสดงรายเก่าและรายใหม่ที่เชื่อมั่นในศักยภาพงานสถาปนิก’60 ตอบรับเข้าร่วมงานคิดเป็นพื้นที่รวมเกิน 80% แล้ว ในส่วนของผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศนั้น ปีนี้มีผู้จัดแสดงมาจากทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าร่วมเหมือนเช่นเคย อาทิ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และสาธารณรัฐเชค เป็นต้น โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 20 % ทั้งนี้คาดว่าภาพรวมของงานในปีนี้จะเติบโต 5% ทั้งในส่วนของผู้จัดแสดงและผู้เข้าชมงาน โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานสถาปนิก’60 กว่า 350,000 คน และสามารถสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงสินค้าในปีนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“ในส่วนของไฮไลท์ของงานสถาปนิก’60 เรียกได้ว่าเป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน และครบวงจรที่สุด ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจเต็มพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 15 สนามฟุตบอล อาทิ บูธเอสซีจี (SCG) กับไฮไลต์บ้าน SCG LIVING TECH ที่บูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นและประหยัดพลังงาน, บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา (BATHROOM DESIGN I-SPA) แบรนด์อ่างอาบน้ำ และชุดอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำชื่อดัง เจ้าของรางวัล Red Dot ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบบ้านประหยัดพลังงานจาก บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด ผู้ออกแบบรับสร้างบ้านและอพาร์ตเมนท์ชั้นนำ เป็นต้น”

“นอกจากนี้ งานสถาปนิก’60 ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียว (Green Building Materials) ซึ่งจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ความสนใจและคำนึงถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมประกวดบูธแสดงสินค้าเพื่อสนับสนุนให้ผู้แสดงสินค้าได้สร้างสรรค์พื้นที่แสดงสินค้าให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น กิจกรรมประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกอีกด้วย รับรองว่างานสถาปนิก’60 ปีนี้ครบวงจรและยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอน” ศุภแมน กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  สวทน. ร่วม พันธมิตร จัดเวทีเสวนา “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า”  [20 เม.ย. 2561]

•   รัฐมนตรีวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมอุทยานไบโอเทค Berlin-Buch หวังดึงเอกชนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในเขตพื้นที่ EECi [20 เม.ย. 2561]

•  ธรรมศาสตร์สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ คว้า 28 รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก ณ กรุงเจนีวา [19 เม.ย. 2561]

•  10 ข้อสตาร์ทอัพต้องรู้ ในการ “สร้าง CONTENT”อย่างไรให้โดนใจตลาด  [18 เม.ย. 2561]

•  วว. จับมือเอเดนพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยจากเมือกหอยทากอาช่าผสมสารสกัดสมุนไพร [18 เม.ย. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260