ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป วารสาร Engineering Today จะปรับโฉมใหม่เป็นรายสองเดือน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาในวารสารฯ ให้ครอบคลุมด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
วันศุกร์ที่3
กุมภาพันธ์ 2560

» วช. จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 มอบรางวัล 108 รางวัล จัดแสดงผลงานกว่า 1,300 ผลงาน 2-6 ก.พ.นี้@ ไบเทค


กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติให้นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้น ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือที่เรียกว่า “กังหันน้ำชัยพัฒนา”และยังเป็นการระลึกถึงวันประวัติศาสตร์แด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก และยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่ง ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2560 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 19 ที่วช.ดำเนินการจัดงานภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ และหวังว่าจะเป็นเวทีระดับชาติให้นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจริง ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และผลักดันสู่การนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยในปี 2560 มีผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานกว่า 1,300 ผลงาน พร้อมกันนี้ วช.ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 และรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 108 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 8 ท่าน ใน 6 สาขาวิชาการ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาท พร้อมเหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 30 ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 3 ผลงาน รางวัลระดับดีมาก 11 ผลงาน รางวัลระดับดี 16 ผลงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัลเพื่อนำไปต่อยอดงานวิจัย แบ่งเป็นเงินรางวัลในระดับดีเด่น จะได้รางวัลละ 300,000 บาท ส่วนเงินรางวัลในระดับดีมาก จะได้รางวัลละ 200,000 บาท และเงินรางวัลระดับดี จะได้รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 เรื่อง แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 5 เรื่อง รางวัลระดับดีมาก จำนวน 11 เรื่อง รางวัลระดับดี จำนวน 20 เรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็นเงินรางวัลระดับดีเด่น รางวัลละ 100,000 บาท ส่วนเงินรางวัลในระดับดีมาก รางวัลละ 70,000 บาท และเงินรางวัลระดับดี จะได้รางวัลละ 50,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์จะได้รับโล่ขอบคุณ

ส่วนรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 จำนวน 34 ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 5 ผลงาน รางวัลระดับดีมาก จำนวน 8 ผลงาน รางวัลระดับดี จำนวน 9 ผลงาน รางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 ผลงาน ซึ่งนักประดิษฐ์ที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณและเงินรางวัล แบ่งเป็น เงินรางวัลในระดับดีเด่น รางวัลละ 500,000 บาท เงินรางวัลในระดับดีมาก รางวัลละ 250,000 บาท เงินรางวัลในระดับดี รางวัลละ 150,000 บาท และรางวัลประกาศเกียรติคุณ จะได้รับรับเงินรางวัลละ 100,000 บาท

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 เปิดให้เข้าชมงานฟรี ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Main


ข่าวใหม่

•  เทรนด์ ไมโครเผยภัย Cyber Propaganda และ Ransomware ยังคุกคามองค์กรอย่างต่อเนื่อง  [21 มิ.ย. 2560]

•  สภาวิศวกร จับมือสภาสถาปนิก ออกโรงกรณีรถไฟไทย-จีน ย้ำจุดยืนให้วิศวกร- สถาปนิกจีนยื่นขอใบอนุญาต  [21 มิ.ย. 2560]

•  ฟูจิ ซีร็อกซ์ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดงานใหญ่ DocuWorld 2017 โชว์ที่สุดแห่งนวัตกรรมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล [20 มิ.ย. 2560]

•  GPSC คว้า 3 รางวัล จาก“คอปอร์เรต กอฟเวอร์แนนซ์ ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2017” [20 มิ.ย. 2560]

•  Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 13 ปฏิรูปวงการดิจิทัลของธุรกิจและองค์กรในไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 [14 มิ.ย. 2560]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260