พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่10
มีนาคม 2560

» สวทช. ระดมทัพงานวิจัยจัดแสดงในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 บนแนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 29 มีนา - 1 เมษานี้


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” (NSTDA 5.0: Building Thailand towards Sufficiency Economy) พบกับการประชุม/สัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และมหกรรม รับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่สุดของประเทศ ในวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งดำเนินนโยบายตอบโจทย์ ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการนำ วทน. มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในการจัดงาน NAC ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” (NSTDA 5.0: Building Thailand towards Sufficiency Economy) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ภายในงานจะมีการประชุมและแสดงผลงานวิจัยของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นอกเหนือจากผลงานวิจัยต่างๆ แล้ว ในปีนี้ได้ขยายรูปแบบและกิจกรรมเพิ่มเติมตามการเปลี่ยนแปลงของภารกิจของ สวทช. ที่นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังมีผลงานวิจัย สวทช. ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ งานวิจัยที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายของ สวทช. ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

“สวทช. ได้รวบรวมผลงานวิจัยเด่นๆ ที่น่าสนใจมาจัดแสดงภายในงานประชุมวิชาการประจำปี (NAC) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยการจัดแสดงในรูปแบบของการประชุม สัมมนาและนิทรรศการในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยของ สวทช. โดยในปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4,000 คน สำหรับในปีนี้จะมีการจัดสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ / การแสดงผลงานนิทรรศการทั้งที่เป็นผลงานของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 100 ผลงาน การจัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรม NSTDA Open House เปิดบ้าน สวทช. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสกับผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย เพื่อเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ในการนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงบริการต่างๆ ของ สวทช. ที่พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน NAC2017 กล่าวว่า ในการสัมมนาและนิทรรศการในปีนี้จะจัดในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มตามงานวิจัยมุ่งเน้นหลักของ สวทช. ได้แก่ แนวคิดของในหลวง ร.9 / เกษตรสมัยใหม่ / ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ / เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ / การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต / อาหารเพื่ออนาคต / ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ และบริการและการท่องเที่ยว โดยใน 8 กลุ่มหลักนี้จะนำมาจัดแสดงผ่านการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ

สำหรับตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ ในหลวง ร.9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง / เรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวง ร.9 / ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม / การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับอาเซียน / ประสบการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย / การพัฒนาสู่ความมั่นคงและความสามารถทางยาในยุคประเทศไทย 4.0

ดร.ศรัณย์ กล่าวว่า ส่วนตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ได้แก่ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ไข่ จากโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างบริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) และไบโอเทค ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์” และการผลิตแคลเซียมชีวภาพและโปรคอลลาเจนจากเปลือกไข่
-บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่“ActivePAK Ultra” พัฒนาขึ้นโดยเอ็มเทค ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ช่วยคงความสด คุณค่า และรสชาติของเห็ดหอมให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 10 วัน พร้อมตอกย้ำจุดยืนโครงการหลวงช่วยสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรชาวดอยภาคเหนือ -ผ้าไม่ถักทอ Nonwovens อีกหนึ่งผลงานของเอ็มเทคที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่
-B-10 กับเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ของไทย เอ็มเทคนำเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME จากโครงการร่วมวิจัยไทย-ญี่ปุ่น ขยายผลในระดับโรงงานสาธิต พร้อมทดสอบใช้จริงกับรถกระบะ เพิ่มความมั่นใจในการใช้น้ำมัน B10 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579
-ชุดตรวจและวิธีการตรวจเบาหวานด้วยชุดตรวจไกลเคตเตดอัลบูมิน จากทีมวิจัยนาโนเทคพัฒนาชุดน้ำยาใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบพกพา มีความแม่นยำสูงใช้ง่ายสะดวกเหมาะกับสถานพยาบาลทุกประเภทสามารถตรวจวัดได้ทุกสองสัปดาห์
-ทันระบาด ชุดซอฟต์แวร์ที่เนคเทคพัฒนาขึ้นสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ โดยปัจจุบันนำร่องที่โรคไข้เลือดออก
-Smart Factory/Maintenance ระบบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ IoT และ Sensor พัฒนาขึ้นโดยทีมเนคเทค
-Kid-Bright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นโดยเนคเทคเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play
-โดรนแจมเมอร์ ของบริษัท T-Net ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีรบกวนสัญญาณการควบคุมโดรน เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคล หรืออาจใช้โดรนบรรทุกสิ่งผิดกฎหมาย

สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงกิจกรรม NSTDA Open House ว่า เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและหลากหลายจากศักยภาพของบุคลากรวิจัย และห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของ สวทช. โดยในปีนี้ เปิดให้เยี่ยมชมใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ Smart Farm, Smart Food, Smart Health, Smart Beauty และ Bio-based Economy โดยเป็นการเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและหลากหลายจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของ สวทช. และบริษัทเอกชนชั้นนำที่อยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกว่า 10 บริษัทที่มาร่วมเปิดบ้านในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ NSTDA Open Service Zone ที่มีบุคลากรด้านพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ อาทิ สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี 300% โครงการ Startup Voucher เป็นต้น

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในส่วนของงานมหกรรม S&T Job Fair จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ว่าเป็นการจัดมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 อัตรา จาก 120 บริษัทชั้นนำ เช่น บริษัทเบทาโกร จำกัด มหาชน, SCG Chemicals Co., Ltd., บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), Mitr Phol Group, Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. (HRAP), สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำเรื่องของทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 150 ทุน และพิเศษสุดสำหรับปีนี้ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงาน S&T Job Fairได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของนักวิจัยในห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพการทำงานของนักวิจัยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการเปิดเวทีเสวนาที่จะ ช่วยสร้างความแตกต่างจากคนอื่นและเตรียมความพร้อมในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพ

Main


ข่าวใหม่

•  สวทช. หนุน SME งานเชื่อมไทยในพื้นที่ EEC ปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยนวัตกรรมและการยกระดับงานเชื่อม [22 มิ.ย. 2561]

•  ช.การช่าง หนุน “สตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2018” ดันสตาร์ทอัพหน้าใหม่ยกระดับก่อสร้างไทย [22 มิ.ย. 2561]

•  ระบบโครงสร้างฐานราก “ใครว่าไม่สำคัญ” [22 มิ.ย. 2561]

•  L&E จับมือ มจธ. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หนุนภาคอุตสาหกรรมแสงสว่างไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ [21 มิ.ย. 2561]

•  SingularityU Thailand Summit ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับงานสัมมนาด้านนวัตกรรมระดับโลก  [21 มิ.ย. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260