พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันจันทร์ที่31
กรกฎาคม 2560

» สมอ. สนองนโยบายรัฐมอบใบอนุญาตฯ มอก. ให้ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง


สมอ. จัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง หลังให้การส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมยางของประเทศ เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูป นำยางธรรมชาติมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้มากขึ้น เพิ่มปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ และเร่งขยายตลาดการส่งออก

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมากกว่า 95% ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นมาตรฐานบังคับ 3 มาตรฐาน และมาตรฐานทั่วไป 152 มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่กำหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้ปรับมาตรฐานสาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน

ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ สมอ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมของโรงงานในการยื่นคำขอ มอก. ณ สถานประกอบการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง มอก. แล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ และได้รับการรับรอง มอก. แล้ว 1 ราย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางยื่นขอ มอก. โดยเฉพาะมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการนำยางพารามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขายทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าราคายางในประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราให้มากยิ่งขึ้น โดย สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้แล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่องในความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางของไทยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้น มอก.2377-2559 บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน มอก.2747-2559 และฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน มอก.2741-2559

“สมอ. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการนำยางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ และพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว คนในประเทศก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกด้วย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  กลุ่มบริษัทไทยออโตทูลส์ จับมือ มทร.ธัญบุรี พร้อมปั้นบัณฑิตวิศวกรรมพันธุ์ใหม่ รองรับไทยแลนด์ 4.0  [18 พ.ค. 2561]

•  “อิตัลไทยวิศวกรรม” ปรับทัพครั้งใหญ่ เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ บุก Smart Grid เต็มตัว  [18 พ.ค. 2561]

•  กระทรวงอุตฯ ผนึกพลังเครือข่ายประชารัฐ เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทยยุค 4.0 [18 พ.ค. 2561]

•  กพร. เผยการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ บริษัท ไชน่า หมิงต๋า ถูกต้องตามกฎหมาย [17 พ.ค. 2561]

•  สจล. เผยความสำเร็จ “นวัตกรรมข้าวน้ำตาลต่ำ” คืนมื้ออร่อยให้ผู้ป่วยเบาหวาน [15 พ.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260