พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันจันทร์ที่7
สิงหาคม 2560

» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จร่วมงานประชุมผู้รับรางวัลโนเบล 2017 ณ ประเทศเยอรมนี นักวิทย์ไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความปิติ


ทุกกลางปีจะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่หนุ่มสาวนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากนานาประเทศกว่า 400 คน จะได้มาพบปะกับนักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลหลายรุ่น ในงานประชุม Nobel Laureate Meeting 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 67 โดยในปีนี้ถือว่ามีพิเศษยิ่งด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาร่วมงาน โดยมี 6 นักวิทยาศาสตร์หนุ่มสาวรุ่นใหม่จากประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้น ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี ด้วยทรงมีพระประสงค์จะให้นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมและเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆ เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยในอนาคตต่อไป

การประชุมนี้จัดโดยสภาผู้ได้รับรางวัลโนเบลแห่งเมืองลินเดา (The Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings) ร่วมกับ มูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Foundation Lindau Nobel Prize Winners Meetings at Lake Constance) จัดขึ้นเป็นปีที่ 67 และจะหมุนเวียนเปลี่ยนสาขาของวิทยาการ เช่น สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาสรีรวิทยา หรือการแพทย์ โดยในปีนี้เป็นวิทยาการสาขาเคมี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากนานาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มุ่งเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชน นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าร่วมการประชุม Nobel Laureate Meeting 2017 และทรงร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ สภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล โดย Countess Bettina Bernadotte, มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล มูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือเป็นครั้งที่ 4 มีระยะเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2018 - 2020) โดยประเทศไทยสามารถส่งนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และ/หรือนักวิจัย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับหลังปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ปีละ 6 คน

ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ หนึ่งใน 6 ของทีมนักวิทยาศาสตร์คนรุ่นใหม่จากประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีไฟฟ้า ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทยเพื่อดำเนินการร่วมกับคณะผู้จัดงานประชุม Nobel Laureate Meeting 2017 ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี ในการคัดเลือกเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Nobel Laureate Meeting 2017 มีเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ การให้ความรู้ (Educating) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) และการเชื่อมโยงเครือข่าย (Connecting) ”

“เราได้รับคุณค่าและประสบการณ์จากการเข้าร่วมการประชุม Nobel Laureate Meeting 2017 จุดประกายให้เราไม่ย่อท้อต่อการทำงานและวิจัยพัฒนางานวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมไทยและโลกส่วนรวม ได้เปิดโลกทัศน์และโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่มานำเสนอผลงานในการประชุมจำนวนมาก ในงานได้พบและมีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายท่าน เช่น ศ.ดร.ปีเตอร์ เอเกอร์ (Peter Agre) ซึ่งได้รางวัลโนเบลปี 2003 สาขาเคมี เรื่อง การค้นพบโปรตีนที่ควบคุมการไหลผ่านของน้ำเข้า – ออก ระดับเซลล์ ดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Case Western Reserve University, USA แห่งเดียวกับท่าน นับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์รุ่นพี่สู่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังได้พบกับ ศ.ดร.เออิจิ เนกิชิ (Ei-ichi Negashi) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2010 สาขาเคมี เรื่อง การค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยาจากธาตุพาเลเดียม ได้เรียนรู้และเปิดรับข้อคิดคำแนะนำ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลปีนี้ และนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมงาน” ดร.เมทินี กล่าว

สำหรับกิจกรรมและบรรยากาศการประชุม Nobel Laureate Meeting 2017 เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ ได้นั่งรับประทานอาหารเย็นกับ ศ.ดร.อัฟราม เฮิร์ชโก (Avram Hershko) และภรรยา ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลปี 2004 สาขาเคมี เรื่อง การค้นพบโปรตีนยูบิควิตินที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนที่ใช้งานในร่างกายให้กลับสู่กลไกการสร้างใหม่ อีกทั้งได้พูดคุยกับ ศ.ดร.เบอร์นาร์ด เฟอริงกา (Benard Feringa) อย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2016 ในการออกแบบเครื่องจักรโมเลกุล ทีมไทยจะนำความรู้มาใช้ประโยชน์พัฒนาต่อยอด ถ่ายทอดและจุดประกายให้กับบุคคลในสังคมไทยต่อไป เช่น เยาวชน ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ

วิถีโลกยุค 4.0 เราต้องพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วยความรู้ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ทำให้นึกถึงพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก แล้วเลือกสรรส่วนที่สำคัญเป็นประโยชน์ นำมาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง.....”

Main


ข่าวใหม่

•  กลุ่มบริษัทไทยออโตทูลส์ จับมือ มทร.ธัญบุรี พร้อมปั้นบัณฑิตวิศวกรรมพันธุ์ใหม่ รองรับไทยแลนด์ 4.0  [18 พ.ค. 2561]

•  “อิตัลไทยวิศวกรรม” ปรับทัพครั้งใหญ่ เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ บุก Smart Grid เต็มตัว  [18 พ.ค. 2561]

•  กระทรวงอุตฯ ผนึกพลังเครือข่ายประชารัฐ เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทยยุค 4.0 [18 พ.ค. 2561]

•  กพร. เผยการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ บริษัท ไชน่า หมิงต๋า ถูกต้องตามกฎหมาย [17 พ.ค. 2561]

•  สจล. เผยความสำเร็จ “นวัตกรรมข้าวน้ำตาลต่ำ” คืนมื้ออร่อยให้ผู้ป่วยเบาหวาน [15 พ.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260