พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่29
พฤศจิกายน. 2560

» EGA จับมือ 18 หน่วยงานอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร มุ่งขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA พร้อม 18 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในงาน สัมมนา Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล มุ่งอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบราชการให้เกิดความรวดเร็ว ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เกิดความสะดวกสบายและโปร่งใส โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, กรมสรรพสามิต, กรมสรรพากร, กรมปศุสัตว์, กรมวิชาการเกษตร,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานประกันสังคม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กรุงเทพมหานคร, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยจะเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ ให้แล้วเสร็จแล้วในจุดเดียว One Stop Service ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 14 เพื่อให้ประชาชนสามารถกรอกคำขออนุญาตและส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพียงชุดเดียว โดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ ซึ่งจะมีบัญชีดิจิทัลที่ปลอดภัย การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล สามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ว่าขณะนี้เอกสารนั้น ๆ อยู่ในขั้นตอนไหน หน่วยงานอะไรเป็นผู้ดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณของชาติได้ปีละหลายพันล้านบาท

ในปี 2561 นี้รัฐบาลจะผลักดันให้เป็นปีของข้อมูลภาครัฐอย่างแท้จริง โดยจะประกาศชุดข้อมูลแห่งชาติ 300-500 ชุด ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยได้ทยอยดำเนินการแล้วบางส่วน เช่น ข้อมูลด้านการนำภาษีของประชาชนไปใช้พัฒนาประเทศ ผ่านเว็บไซต์ govspending.data.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และเกิดความโปร่งใส พร้อมกันนี้บทบาทใหม่ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมที่ขึ้นกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะปรับบทบาทตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ( สพร.) หรือ DGA ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลคล่องตัว มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน ต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้นได้

ความก้าวหน้าในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กล่าวว่า ประชาชนจะได้เห็นพลังความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรที่ต่างนำบริการอัจฉริยะมานำเสนอให้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้การก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลเราจะต้องรู้ว่าตัวเอง และหน่วยงานภาครัฐของไทยอยู่ตรงไหน มีความพร้อมทางด้านดิจิทัลมากแค่ไหน โดยผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในปี 2560 กว่า 200 กรม ถึงความพร้อมบุคลากรภาครัฐ การบริการออนไลน์ 800 บริการ ระบบหลังบ้านของภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พบว่า หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 57.2 โดยค่าคะแนนสูงสุด คือมิติโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.9 โดยค่าคะแนนสูงสุด คือมิติการบริหารจัดการภายใต้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากผลการสำรวจดังกล่าวนั้น ถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยปริมาณข้อมูลจำนวนมากที่หลากหลายและซับซ้อน มีผู้รับบริการกว่า 65 ล้านคน แรงงานเพื่อนบ้าน 2-3 ล้านคน เป็นนิติบุคคลกว่า 3 ล้านองค์กร และชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวกว่า 28 ล้านคน รวมถึงข้อมูลบ้านเราถูกจัดเก็บในหลายหน่วยงานที่มีมาตรฐานต่างกัน 20 กระทรวง 146 กรม และมากกว่า 6,000 งานบริการ โดยจะเร่งสร้างความชัดเจนในการนำประเทศไทยเข้าสู่ Digital Transformation ทั้งในด้านคน กระบวนการ และกฎหมาย เช่น การนำ Digital Transformation Program ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ปรับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัล ต้นแบบบริการใหม่โดยใช้หลัก Design Thinking พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำกัดการบูรณาการข้อมูลในเชิงปฏิบัติ

“ นับเป็นความท้าทายที่หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมแรงร่วมใจ เดินไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบโดยยึดหลักการแนวคิด เปิดเผย เชื่อมโยง และเปลี่ยนผ่าน โดย การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น แอพพลิเคชั่นภาษีไปไหน ข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 4 ล้านกว่าโครงการ, การเชื่อมโยง หากฐานข้อมูลภาครัฐไม่เชื่อมโยงก็ไม่สามารถให้บริการดิจิทัลได้ ทั้งทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ ทะเบียนสมรส พาสปอร์ต เป็นต้น โดยเฉพาะบัตรประชาชนภายใน 5 ปี บัตรประชาชนบัตรเดียวทำธุรกรรมได้ทุกที่ โดยไม่ต้องใช้สำเนาอีก เพื่อลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด ประชาชนจะได้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเวลาติดต่อราชการอีก สำหรับ การเปลี่ยนผ่าน การให้บริการภาครัฐต้องเปลี่ยนวิธี เช่น จากต้องวาดรูปแผนที่บ้านเวลาไปติดต่อกับหน่วยงานราชการ อนาคตอาจแค่กด GPS ตำแหน่งบ้านของประชาชนลงในระบบภาครัฐ นี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดการให้บริการประชาชน” ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าว

บทบาทใหม่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2561>

สำหรับบทบาทใหม่ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ให้เป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลคล่องตัวยิ่งขึ้น ภายในปี 2561 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) บูรณาการข้อมูล Big Data เตรียมประกาศชุดข้อมูลแห่งชาติ Nation Data Set 300-500 ชุดข้อมูล รวมถึงต่อไปในอนาคตการจัดสรรงบประมาณภาครัฐก็จะเปลี่ยนไปจากวิธีหารเฉลี่ย มาจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุด โดยมีแผนในอนาคต รองรับหลังเกิดปีแห่งข้อมูลในโครงการใหม่เกิดขึ้น เช่น Government Data Exchange หรือศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ, Government Data Center หรือศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ, Government Data Analytics Center หรือ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลแห่งชาติ, GIN (Government Information Network) จะเปลี่ยนเป็น Government Secure Intranet หรือระบบโครงข่ายภาครัฐที่มีความปลอดภัยสูง, ระบบ Government AI หรือระบบรัฐบาลอัจฉริยะ, Government Chatbot, ระบบ Government IoT Network หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงสรรพสิ่งของภาครัฐ, ระบบ Blockchain as Government Data Infrastructure นำร่องในระบบสาธารณสุข, ระบบ Government Data Lake และมีการสร้าง Open Data Platform หรือ แพลตฟอร์มแบบเปิดที่มีความเสถียรและฉลาด ซึ่งจะทำให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่อมากขึ้น

Main


ข่าวใหม่

•  ออริจิ้น” โชว์ผลประกอบการดีต่อเนื่อง แย้ม 9 เดือนแรกของปีสร้างยอดขายมากกว่า 20,000 ล้านบาท [22 ต.ค. 2561]

•  ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ฉลอง 40 ปี มอบโคมไฟโมบิยาครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่ไร้พลังงาน [22 ต.ค. 2561]

•  สกว.หนุนนักวิจัยพัฒนาหุ่นจำลองยางพาราตรวจสอบปริมาณรังสีรักษามะเร็ง ปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ -ราคาถูกกว่านำเข้า 10เท่า  [22 ต.ค. 2561]

•  กสอ. ผุด “ไทยเด่น” หนุนชุมชนชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรง [19 ต.ค. 2561]

•  BGRIM เผยนักลงทุนแห่จองสูงกว่า 2 เท่าหุ้นกู้มูลค่า 9,700 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ  [19 ต.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260