พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่2
กุมภาพันธ์ 2561

» วสท.ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท หวังยกระดับวิศวกรรมการทางและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยตามระบบสากล RSAS


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อผนึกพลังความร่วมมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่ยั่งยืนตามมาตรฐานวิศวกรรมระดับสากล มุ่งสร้างผู้ตรวจสอบ 3 ระดับและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมการทางทั่วประเทศใน 5 ภาค เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สำหรับ MOU ข้อตกลงระหว่างสององค์กร กรมทางหลวงชนบท และ วสท.ครั้งนี้จะครอบคลุมความร่วมมือดังนี้ คือ

1.แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม

2.สนับสนุนวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกียวกับงานพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ด้านงานก่อสร้าง งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัย และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านวิศวกรรม

3.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างทั้งสององค์กรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูดสุดในการปฏิบัติงาน

4.สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถและก้าวทันโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนที่กรมทางหลวงชนบท จะร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ทั้ง วสท.ส่วนกลาง และ วสท.ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค คือ การยกระดับและพัฒนาวิศวกรรมการทางสู่สากล พัฒนาสร้างผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้เป็นหนึ่งในบุคลากรหลักสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทตามหลักวิศวกรรมสากล ซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor) และผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor) รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการรับจ้างก่อสร้าง กลุ่มที่ปรึกษาด้านสำรวจออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งทำงานร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมฯ ได้

อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องระบบที่กรมทางหลวงชนบทได้พัฒนา Road Safety Audit System (RSAS) สำหรับใช้ในการประเมินความปลอดภัยของทางหลวงชนบทตามวิธีการสากล เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย แก่ประชาชนและสังคมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ปัจจุบันทางหลวงชนบทมีความยาวทั้งประเทศรวม 45,000 กิโลเมตร เปรียบเสมือนเส้นโลหิตที่หล่อเลี้ยงท้องถิ่นทั่วประเทศและเชื่อมต่อชุมชนภูมิภาคเข้าด้วยกัน จากความร่วมมือของ กรมทางหลวงชนบท และ วสท.ครั้งนี้ จะเสริมสร้างทางหลวงชนบทให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้างเสร็จ มีความสะดวกในการขับขี่และขนส่งก็จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศกรการทางที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสากล จะเป็นผลดีช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย เสริมสร้างพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนของประเทศให้เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) การท่องเที่ยวในชุมชนและธุรกิจไมโคร SME เพิ่มโอกาสการจ้างงานในชุมชนและคมนาคมเมืองรอง ที่เชื่อมโยงให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงกันอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

Main


ข่าวใหม่

•  BGRIM เผยนักลงทุนแห่จองสูงกว่า 2 เท่าหุ้นกู้มูลค่า 9,700 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ  [19 ต.ค. 2561]

•  กสอ. ผุด “ไทยเด่น” หนุนชุมชนชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรง [19 ต.ค. 2561]

•  เชลล์ เปิดตัว เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 0W-20 สูตรใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ระดับพรีเมียม [18 ต.ค. 2561]

•  เอ็มเทค สวทช. พัฒนาอุปกรณ์ทำงานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตผลิตจากยางพารา พร้อมออกแบบเครื่องกระตุกหัวใจฯ แบบสาธิต  [17 ต.ค. 2561]

•  สภาวิศวกรแนะรัฐออกกฎและเจ้าของอาคารตรวจสอบแผงกั้นรถยนต์ ป้องกันรถตกจากอาคาร [16 ต.ค. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260