พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่10
เมษายน 2561

» สกว.จับมือ สกอ.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ มุ่งสร้างงานที่มีผลกระทบบนฐานความรู้ 4.0


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เปิดเวทีระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศบนฐานการสร้างบันไดนักวิจัยอาชีพให้นักวิจัยรุ่นใหม่และองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4.0 โดยมุ่งต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชี้ทุนปี พ.ศ.2561 จะเน้นปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการให้ทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สกว. และรับฟังสถานการณ์ดำเนินงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้องค์กรพันธมิตรร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สกว.ได้สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานที่เป็นรากฐานของงานวิจัยและพัฒนาสู่การต่อยอดงานวิจัยที่สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดสรรทุนวิจัยระดับต่าง ๆ ในรูปแบบของบันไดอาชีพนักวิจัย มาในยุค 4.0 นี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก จึงต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะไปสู่เป้าหมายของการวิจัย 4.0 ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นสกว.จึงปรับยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์ในอนาคต คือ “สานพลังการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 20 ปี” ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนาการจัดสรรทุนให้ทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่เป็นกำลังในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านก้าวแรกของบันไดอาชีพนักวิจัยไปสู่ก้าวที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่ลดลง

“การจัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ มุ่งประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนรูปแบบต่าง ๆ ของ สกว. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัย เพิ่มการผลักดันงานวิจัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือสร้างนวัตกรรมใหม่สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยนำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) มาให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิชาการเป็นแนวทางสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลสำหรับเป็นเส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

สำหรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่นับเป็นทุนที่สำคัญ แต่ก็ยังมีปัญหาระหว่างทางที่จะต้องช่วยกันแก้ไข จึงต้องมีการระดมสมองเพื่อทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยยุทธศาสตร์ใหม่ของ สกว. ที่น่าจะพัฒนาต่ออย่างมาก คือ การวิจัยสู่การสร้างผลกระทบ ซึ่งต้องมีการประเมินคุณภาพและต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลกระทบ ที่ผ่านมางานวิจัยเน้นที่ผลลัพธ์ทำให้ไม่เห็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศ ที่ต้องการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และเชื่อว่ามุมมองของมหาวิทยาลัยก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีเช่นกัน

“เรามีการสร้างฐานสำคัญของประเทศจากการสร้างงานวิจัยพื้นฐานเชิงลึกและมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แต่จากนี้ไปเราจะต้องช่วยกันผลักดันไปสู่ผลกระทบให้มากขึ้น โดยประเด็นวิจัยที่ สกว.จะให้ทุนในปี พ.ศ.2561 จะเน้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นเพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งนี้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่เป็นโครงการที่เป็นฐานสำคัญของการวิจัยของประเทศ เพื่อให้ได้นักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถสูง ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ มีการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสร็จตามกำหนดเวลา ได้ผลงานดี อีกทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย สกอ. และ สกว. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ผลกระทบในการพัฒนาประเทศต่อไป ขอให้คิดไปถึงปลายทาง ณ จุดเริ่มต้นที่ทำวิจัย ซึ่งนักวิจัยใหม่อาจมีผลงานดีมีผลกระทบในระดับประเทศได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวทิ้งท้าย

Main


ข่าวใหม่

•  ซีเมนส์ชมแผนพีดีพีไทยต้นแบบสร้างสรรค์ความยั่งยืนด้านพลังงาน [15 มี.ค. 2562]

•  สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค นำเทคโนโลยีไอโอที พัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0  [15 มี.ค. 2562]

•  แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จัดงานแสดงเทคโนโลยี 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019  [15 มี.ค. 2562]

•  PTG เดินหน้าจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาเขาย้อย 2 จังหวัดเพชรบุรี [15 มี.ค. 2562]

•  บราเดอร์ โปรโมท ‘ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ’ ขึ้นแท่นเอ็มดีคนไทยคนแรก  [13 มี.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260