พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันอังคารที่15
พฤษภาคม 2561

» แลนเซสส์เข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ (ZDHC)


แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก

โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

ZDHC Foundation เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะปรับปรุงการจัดการเคมีภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ก่อนหน้านั้นหน่วยธุรกิจเครื่องหนังของแลนเซสส์ได้เข้าร่วมองค์กร Tegewa เพื่อร่วมกำหนดรายชื่อสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Restricted Substances Lists: MRSL) เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในกระบวนการตัดสินใจกำหนดรายชื่อสารเคมีที่อันตราย ทางแลนเซสส์จึงเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Contributor) ของโครงการ ZDHC

รายชื่อผลิตภัณฑ์ของแลนเซสส์ถูกแสดงไว้ใน ZDHC Gateway

ZDHC Gateway Chemical Module เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความสอดคล้องกัน (compatible) ระบบแรกของ ZDHC เพื่อให้ผู้ผลิตสารเคมีและสูตรเคมีทั้งหลายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างปลอดภัย สามารถทำตามมาตรฐานและเข้าถึงเครื่องมือของ ZDHC โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ทั้งหลาย รวมทั้งผู้ผลิตสิ่งทอ รองเท้าและเครื่องหนัง สามารถใช้ซอฟต์แวร์โมดูลนี้เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าได้ทำตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ ZDHC เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายลง

การทดแทนสารเคมีอันตรายด้วยสารเคมีที่อันตรายน้อยกว่าที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานเครื่องหนังของแลนเซสส์

ดังนั้นแลนเซสส์จึงเลิกใช้สารเคมีอันตรายเหล่านั้นไปก่อนที่ ZDHC จะประกาศรายชื่อสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ZDHC MRSL for leather) ออกมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เสียอีก จะมีเพียงผลิตภัณฑ์เพียงบางชนิดเท่านั้นที่ยังคงพบว่าถูกใช้ในขั้นตอนของการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งกำลังมีการดำเนินการหาสารเคมีอื่นมาทดแทนเช่นกัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 แลนเซสส์เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อแรกของผู้ผลิตสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของ ZDHC MRSL จึงถูกนำขึ้นประกาศไว้ในระบบ ZDHC Gateway ของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งขณะนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จะถูกอัพโหลดขึ้นสู่ระบบ ให้ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานนี้สามารถเข้าถึงได้และนำข้อมูลที่เก็บไว้นี้นำไปใช้ต่อไป

“เราเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเคมีที่สนับสนุนในเชิงรุกต่อโครงการริเริ่มนี้และเรายังทุ่มทั้งแรงงานและเงินทุนไปในการสร้างหลักการพื้นฐานในการช่วยกำหนดรายชื่อสารเคมีอันตรายนี้ให้ชัดเจน เราคาดหวังให้เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ทั้งหลายยึดมั่นในพันธสัญญานี้และบังคับให้ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานของตนผลิตสินค้าโดยสอดคล้องกับ MRSL” ดร. โธมาส แบรกเอร์เมเยอร์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจสายผลิตภัณฑ์ Organic Leather Chemicals ของแลนเซสส์ กล่าว

มุ่งมั่นให้ได้รับใบรับรองระดับ 3 จาก Chem-MAP

The Chem-MAP value chain program ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย BLC Leather Technology Center เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบเพื่อให้การรับรอง (verification) แก่สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและมีเป้าหมายสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอุปโภคบริโภค 3 กลุ่มได้แก่ โรงงานผู้ผลิตสารเคมี โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และบริษัทเจ้าของแบรนด์ทั้งหลายร่วมถึงผู้ค้าปลีกอีกด้วย

โครงการต้องการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เคมีที่ถูกนำมาใช้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ MRSL และโรงงานผู้ผลิตสารเคมีมีการบริหารจัดการที่เพียงพอในเรื่องของการมีระบบควบคุมดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เคมีนั้นผลิตขึ้นมาด้วยการมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับมาตรฐาน กระบวนการนี้สำหรับแลนเซสส์ประกอบไปด้วยมีกระบวนการประเมินอย่างหนักแน่นโดยกำหนดให้มีโครงการตรวจสอบ (audit) และทดสอบ (test) ไล่ลงไปตามลำดับของเส้นทางที่มาของผลิคภัณฑ์ต่าง ๆ (downstream) ตลอดถึงการตรวจสอบและทดสอบติดตามไปถึงโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีของผู้จำหน่ายให้แก่แลนเซสส์

The BLC Chem-MAP เป็นระบบแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก ZDHC เพื่อให้ได้ใบรับรองขั้นสูงสุดคือระดับ 3 (Level 3 Certification) กระบวนการทดสอบนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควร เพราะมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ของแลนเซสส์ที่เข้ารับการตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการตรวจสอบสามารถดูได้ตลอดเวลา “เรามุ่งมั่นกับการตรวจสอบนี้มาก ระหว่างที่การตรวจสอบนี้คืบหน้าไป จำนวนรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบผ่านในหน้าข้อมูล (profile) ของแลนเซสส์บน Gateway ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราถูกทดสอบครบและผ่านได้รับการรับรองระดับ 3 ในที่สุด” ดร.มาร์ติน เคลบาน ตัวแทนของ HSEQ แห่งหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของแลนเซสส์ กล้าว

Main


ข่าวใหม่

•  จุฬาฯ จัดเสวนา “ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5” [17 ม.ค. 2562]

•  ซิสโก้ - เอ.ที. เคียร์เน่ ชี้อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยอีก 10 ปีข้างหน้าเติบโตถึง 1.6 ล้านล้านบาท  [15 ม.ค. 2562]

•  เทรนด์ไมโครคาดการณ์สถานการณ์ความปลอดภัยประจำปี 2019 [15 ม.ค. 2562]

•  ทีม “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp  [14 ม.ค. 2562]

•  สระบุรีเตรียมแผนพลิกถนน “สุดบรรทัด” ครั้งใหญ่ 21 ม.ค. ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากแห่งใหม่ มุ่งเป้าสู่เมืองไมซ์อัจฉริยะ  [14 ม.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260