พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่6
กรกฎาคม 2561

» คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ผนึก EHEDG เปิดงานวันเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม ยกระดับสู่4.0


โลกยุคดิจิทัลผันเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี ระเบียบการค้าและตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ประเทศไทยจะมีจุดได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จากการเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีผลิตผลการเกษตรหลากหลายตลอดปีแต่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปส่วนใหญ่ ยังประสบกับปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจและการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนายกระดับและสร้างนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ EHEDG และ บ.เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน “Technology Sharing Day for Food & Beverage” โดยมี รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา วันเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม “Technology Sharing Day for Food & Beverage” รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธานร่วม EHEDG Thailand และ คุณคาติกเคยัน เชอลาพัน (Kartikeyan Chellappen) จาก บ.เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องมือด้านการวัดที่ใช้อุตสาหกรรม มากว่า 20 ปี ร่วมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่มและอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มไทย ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม จะช่วยยกระดับคุณภาพ สุขอนามัย คุณค่าทางโภชนาการและภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตถภัณฑ์อาหาร ซึ่งโรงงานส่วนมากมักพบกับปัญหาที่ต้องตามแก้ไขทั้งด้านสถานที่ตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ต้องเสียเวลาและงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ

รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธาน EHEDG THAILAND กล่าวว่า ภายในงานสัมมนา “Technology Sharing Day for Food & Beverage” ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและการติดตั้งเครื่องจักรที่ถูกสุขลักษณะและการติดตั้งระบบเซนเซอร์ กล่าวคือ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ถูกสุขลักษณะต้องไม่ทำจากวัสดุที่มีปฏิกิริยากับอาหารและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่ก่อให้เกิดสนิม ทำความสะอาดง่าย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล ในส่วนการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ชนิด ปริมาณ การรับวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตได้ การจัดเก็บ การเตรียมการผลิต การบำบัดด้วยความร้อน การทำความสะอาด การบำรุงรักษา การทำความสะอาดและกำจัดกากของเสีย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเป็นประจำ การใช้สารเคมีที่ทำความสะอาด ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยต่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ไว้วางใจของคู่ค้าและผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตลาดโลก

สำหรับ EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) ประจำประเทศไทย หรือ EHEDG Thailand เป็นเครือข่ายของ องค์กรสากล EHEDG ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขอนามัยและวิศวกรรมอาหาร ในสหภาพยุโรปที่ก่อตั้งขึ้น โดย EHEDG เป็นศูนย์รวมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหาร การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์กรเพื่อสุขภาพ EHEDG มีบทบาทเป็นผู้กำหนดแนวปฏิบัติ (EHEDG guidelines) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของยุโรปได้ ทั้งเน้นการส่งเสริมให้ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก นอกจากนี้ EHEDG ยังกำหนดแนวปฏิบัติและให้การรับรองอุปกรณ์วิศวกรรม เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานISO 14159 และ EN 1672-2 โดย EHEDG Thailand ได้จัดทำ คู่มือ EHEDG Guidelines Vol.2 เกี่ยวกับเกณฑ์การออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือตามหลักสุขลักษณะ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติด้านการออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหารเหลวในระบบปิดตามหลักสุขลักษณะ เช่น ปั๊ม ถังผสม ถังเก็บ ระบบเดินท่อ, ข้อกำหนดทางด้านสุขอนามัยของวาล์วสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหาร, การต่อท่อแบบคัปปลิงตามหลักสุขลักษณะ และการออกแบบปั๊มโฮโมจิไนเซอร์และอุปกรณ์แดมพ์เพนนิ่งตามหลักสุขอนามัย

Main


ข่าวใหม่

•  สวทน. เผยรับงบ 1,000 ล้านบาท ขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชาติ ปี 62  [19 ก.ย. 2561]

•  ซอฟต์แวร์พาร์ค และ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม ประกาศผลการประกวดแอนิเมชัน “สนุก และง่ายกับกองทุนรวม”  [19 ก.ย. 2561]

•  สตีเบล เอลทรอน ปลื้มยอดขายในเอเชียแปซิฟิกเติบโตกว่า 20% เดินหน้าผลักดันไทยก้าวสู่ Hub ผลิตและส่งออกภายในปีพ.ศ.2563 [18 ก.ย. 2561]

•  4 สภาวิชาชีพ แนะตัดคำว่า “วิชาชีพ” ในมาตรา 48 ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาออกทั้งหมดหวั่นกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคม [18 ก.ย. 2561]

•  LANXESS พัฒนาพลาสติกประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ช่วยให้โดรนบินได้นานขึ้น [18 ก.ย. 2561]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260