พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่13
กันยายน 2561

» สจล. จับมือภาคชุมชน ระดมความคิดเห็นโครงการทางยกระดับมอเตอร์เวย์


กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับภาคประชาชน จัดประชาพิจารณ์ โครงการงานศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 บริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ถึงกิโลเมตรที่ 18+500 บริเวณหัวโค้งแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง ซึ่งประมาณวงเงินการก่อสร้างทางยกระดับดังกล่าวที่ 35,000 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2565

โดยการจัดประชาพิจารณ์ในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาใน 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ ด้านวิศวกรรม และการออกแบบ ด้านการจัดการจราจร และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และหาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาทางยกระดับที่เหมาะสม และเป็นไปได้ที่สุด เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สำนักอธิการบดี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน การจราจรบริเวณเส้นถนนศรีนครินทร์ จนถึงลาดกระบังหนาแน่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้ประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ในการสัญจร แต่ก็ยังพบการจราจรติดขัดเป็นช่วง ๆ ต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการใช้รถใช้ถนน ปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมต่อกับทั้งนิคมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

จากสาเหตุดังกล่าว กรมทางหลวง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงริเริ่มโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางยกระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในช่วงศรีนครินทร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เพื่อจัดสร้างทางยกระดับแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้น เชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณการเดินทางคมนาคม และขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 บริเวณทางแยกศรีนครินทร์ ถึงกิโลเมตรที่ 18+500 บริเวณหัวโค้งแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าว ยังต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดประชาพิจารณ์ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น ศึกษาข้อควรคำนึง หาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนา ‘ทางยกระดับ’ ที่เหมาะสม และเป็นไปได้ที่สุด ตลอดจนเพื่อขยายการรับรู้โครงการไปในประชาชนวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยมีงานศึกษาที่ควรคำนึงดังนี้

• ด้านวิศวกรรม และการออกแบบ ประกอบด้วย งานศึกษาการออกแบบทางยกระดับตลอดเส้นทาง รูปแบบ โครงสร้าง และความปลอดภัยของทางยกระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบงบประมาณ และความคุ้มค่าการก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง การจัดการทัศนียภาพโดยรอบ

• ด้านการจัดการจราจร ประกอบด้วย การจัดการจราจรทั้งระหว่างการก่อสร้าง และหลังก่อสร้างเสร็จ รูปแบบช่องทางการจราจรของทางยกระดับ จุดเชื่อมต่อทางยกระดับกับระดับพื้นดินที่เหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเส้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เส้นทาง

• ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งระหว่างการก่อสร้าง และหลังก่อสร้างเสร็จ อาทิ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และสารพิษจากยานพาหนะ มลพิษทางเสียงที่อาจรบกวนพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ระบบการจัดการระบายน้ำเชื่อมต่อยกระดับ และถนนระดับดิน

“การประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทางยกระดับอยู่บนถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาคตะวันออก รวมถึงเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งธุรกิจ ห้างร้าน คลังสินค้า สถานีขนส่ง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ICD : Inland Container Depot โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve) และเขตนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ ที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัว ระบบคมนาคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว โดยประมาณวงเงินการก่อสร้างทางยกระดับดังกล่าวที่ 35,000 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2565” รศ.สุพจน์ กล่าวสรุป

Main


ข่าวใหม่

•   ‘BGRIM’ เผยผลสำเร็จ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 677 เมกะวัตต์ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันรายได้โตอีก 31% พร้อมรับรู้รายได้ทันที [17 มิ.ย. 2562]

•  งาน COMMART JOY 2019 มางานเดียวครบทั้งโน้ตบุ๊ก พีซีและโมบายล์ 4 – 7 ก.ค.@ ไบเทค  [17 มิ.ย. 2562]

•  แพลตฟอร์ม Airbnb สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตเติบโต สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน [17 มิ.ย. 2562]

•  กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จับมือ สวทช. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  [17 มิ.ย. 2562]

•  อนันดา เออร์เบินเทค ร่วมสนับสนุนงาน “World Robot Games Thailand Championship 2019” [14 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260