พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่13
กันยายน 2561

» สสว. ผนึกกำลัง มจพ. จัดงาน START UP Market Fair 2018 หนุนสตาร์ทอัพเพิ่มยอดขาย 12-14 ก.ย. @ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงาน START UP Market Fair 2018 ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดผ่านงานแสดงสินค้า โดยมีผู้ประกอบการร่วมงานมากกว่า 150 ราย พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจกับแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินอีกด้วย

งานดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ปีพ.ศ. 2561 ซึ่งสสว. ร่วมกับมจพ. ดำเนินโครงการเพื่อให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยในปี พ.ศ.2561 มีผู้ประกอบการได้รับความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 จำนวน 3,207 ราย สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ในปีพ.ศ. 2562 สสว. ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการยุค 4.0 จำนวน 3,00 รายเช่นกัน

วชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SME ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น จึงได้เห็นชอบให้มีการดำเนินยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานส่งเสริม SME ของหน่วยงานหลักในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้วางแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ของในการส่งเสริมให้ “SME ไทยเติบโต แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ทำให้สสว.ดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และกรมประมง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในภาคเกษตรและภาคทั่วไปให้เข้าสู่ระบบภาษี จำนวน 10,000 ราย

ดังนั้น สสว.จึงได้ให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิด High Value ผลักดันให้ SME และวิสาหกิจชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ด้านรศ. ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ปีพ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิด High Value เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ SME และวิสาหกิจชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

(ภาพซ้าย)วชิระ แก้วกอและรศ. ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา / (ภาพขวา) ผู้แทนจากธนาคารออมสิน เยี่ยมชมบูธที่จัดแสดงภายในงาน

จากการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ปีพ.ศ. 2561 มจพ. ได้รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ทั้งสิ้น 25 จังหวัด รวม 3,322 ราย และมหาวิทยาลัยฯได้มีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 3,207 ราย
2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ มีผู้ประกอบการที่สามารถจัดทำแผนธุรกิจและได้รับคำแนะนำจากธนาคารจำนวน 1,664 ราย
3. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาตามแผนการพัฒนาเชิงลึกด้านต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 900 ราย
4. กิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่การส่งเสริมการตลาดหรือเงินทุน มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริม 2 รูปแบบ คือ เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์และการตลาดผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ โดยรวมมีผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดมากกว่า 450 ราย

“สำหรับงานแสดงสินค้า START UP Market Fair 2018 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 150 ราย ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจกับแหล่งเงินทุนโดยได้ตัวแทนจากธนาคารออมสิน มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย” รศ. ดร.ฐิติพงษ์ กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•   ‘BGRIM’ เผยผลสำเร็จ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 677 เมกะวัตต์ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดันรายได้โตอีก 31% พร้อมรับรู้รายได้ทันที [17 มิ.ย. 2562]

•  งาน COMMART JOY 2019 มางานเดียวครบทั้งโน้ตบุ๊ก พีซีและโมบายล์ 4 – 7 ก.ค.@ ไบเทค  [17 มิ.ย. 2562]

•  แพลตฟอร์ม Airbnb สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตเติบโต สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน [17 มิ.ย. 2562]

•  กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จับมือ สวทช. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  [17 มิ.ย. 2562]

•  อนันดา เออร์เบินเทค ร่วมสนับสนุนงาน “World Robot Games Thailand Championship 2019” [14 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260