พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพฤหัสบดีที่8
พฤศจิกายน. 2561

» สวทน. จับมือ มทร.ธัญบุรี จัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ปี 2561 ที่จ.ชลบุรี


สวทน. จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ปี 2561 ขนทัพกูรูระบบราง จาก KTH Royal Institute of Technology ประเทศสวีเดนและจีน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นโลจิสติกส์ทางรางใน EEC ด้านจังหวัดชลบุรี เชื่อระบบรางช่วยลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการในจังหวัดที่ปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าวิ่งกว่า 10,000 เที่ยวต่อวัน

กรุงเทพฯ - 7 พฤศจิกายน 2561 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium –TRAS 2018) ภายใต้แนวคิด “Rail Logistics for Eastern Economic Corridor EEC : Technology &Innovation” ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี รุกพื้นที่ชลบุรี ไขประเด็นโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางรางในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยประจำปี 2561 หรือ TRAS2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ การจัดงานดังกล่าวจะจัดให้มีการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ และงานเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบขนส่งทางราง แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น รวมถึงทราบกรณีศึกษาของระบบขนส่งทางรางที่ประสบความสำเร็จ

อีกหนึ่งบทบาทของ สวทน. คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งสาขาระบบขนส่งทางรางถือเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางของปะเทศ โดยอาศัยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนากำลังคนและการบ่มเพาะความรู้ภายในประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินงานควรจะต้องยกระดับไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายที่เรียกว่า Thailand Rail Academy หรือ “TRA” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มและเวทีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเดินรถ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย ในดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่สำคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางราง ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วย

ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า การพัฒนาระบบขนส่งทางราง สำคัญมากสำหรับประเทศไทย ซึ่ง สวทน. ได้ทำนโยบายส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวมา 5 - 6 ปีแล้ว โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่จะทำให้ระบบขนส่งทางรางก้าวไปข้างหน้าได้ คือการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง โดย สวทน. มองไกลมากกว่าการสร้างรถไฟ แต่มองไปถึงการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ และการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางบางส่วนได้ด้วยตัวเอง และเห็นว่าขณะที่มีการส่งเสริมการลงทุนระบบราง ต้องมีการศึกษาและสร้างเทคโนโลยีสำหรับระบบรางควบคู่ไปด้วย

สำหรับการจัดการประชุม TRAS2018 ในพื้นที่ EEC ที่จังหวัดชลบุรีในช่วงสิ้นเดือนนี้ สวทน. และเครือข่ายหวังที่จะเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีความร่วมมือกับประเทศจีน ในด้านเทคโนโลยีหลายด้าน รวมถึงเรื่องระบบรางก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความร่วมมือ โดยทุก ๆ ปี ประเทศจีนจะให้ไทยส่งบุคลากรไปเรียนรู้เทคโนโลยีระบบรางที่จีนได้ประมาณ 10 คนต่อปี ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ด้านกนิษฐ์ เจียมรุจีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี พร้อมสนับสนุนในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และนักวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบรางในเขตพื้นที่อีอีซี ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ชลบุรี มีรถขนส่งสินค้าวิ่งประมาณ 10,000 เที่ยวต่อวัน หากผลักดันการขนส่งสู่ระบบรางได้ จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม

รวมพล จันทศาสตร์ อุปนายกสมาคมโลจิสติกส์และการผลิต กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าของไทยยังสูง เนื่องจากมีการใช้ Mode ขนส่งทางเรือและราง ซึ่งเป็น Mode ที่มีต้นทุนต่ำน้อยมาก โดยนิยมใช้ Mode ขนส่งทางถนน 88% ทางน้ำ 2% อากาศ 3% และทางรางเพียง 1.4% เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเวลาและคุณภาพในการให้บริการได้ อีกทั้งภาครัฐให้ความสำคัญกับการขนส่งคนทางรางมากกว่าสินค้า เพิ่งจะมีโครงการรถไฟรางคู่ไม่กี่ปี แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น โดยวางแผนที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์จาก 14% ให้เหลือ 12% ในปีพ.ศ.2564 และเชื่อว่าภายใต้แม้ว่าจะมีเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติก็จะได้รับการสานต่อ

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มทร.ธัญบุรี ได้เปิดหลักสูตรรระบาง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจีนนำเทคโนโลยีระบบรางของจีนมาพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง จนสามารถแยกเป็น 3 สาขา คือ สาขาซ่อมบำรุง สาขา Signaling และ Controlling และสาขา Civil Work พร้อมทั้งมีการสร้างศูนย์นวัตกรรมระบบราง มีการจัดฝึกอบรมระยะสั้น งานวิจัยพัฒนา ทั้งนี้เชื่อว่างานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาพัฒนาระบบรางของไทย

งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยประจำปี 2561 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Rail Logistics for Eastern Economic Corridor (EEC): Technology & Innovation” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” ซึ่งมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ำ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของประเทศไทยกับภูมิภาค อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และโครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด เป็นต้น

ภายในงาน TRAS2018 ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในประเด็น “โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “การพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ EEC” ตลอดจนการเสวนาในหัวข้อ "ความท้าทายในการจัดการโลจิสติกส์ด้านขนส่งสินค้าทางรางในพื้นที่ EEC" และ "การเข้าถึงเขตพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ EEC" เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรจาก KTH Royal Institute of Technology ซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการด้านระบบรางที่เก่าแก่จากประเทศสวีเดน และวิทยากรจากประเทศจีนมาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางอีกด้วย

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า สำหรับงานประชุม TRAS 2018 นี้ มทร.ธัญบุรีมีโควต้าให้ 150 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบรางในพื้นที่ EEC เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้การสนับสนุนของ สวทน. จำนวน 1.5 ล้านบาท ขณะที่บุคคลทั่วไปเสียค่าใช้จ่าย 3,500 บาท และนักศึกษา 1,500 บาท

“จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทางด้านระบบรางในพื้นที่ EEC เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีด้านระบบรางได้ โดยขณะนี้ได้ทำหนังสือส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.engineer.rmutt.ac.th/tras2018/” ผศ.ดร.เทอดเกียรติ กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260