พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่7
ธันวาคม 2561

» สกว.-สนช.-สวพ.ทบ. บริหารงานวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย


สกว. จับมือ สนช. และ สวพ.ทบ. เดินหน้าผลักดันงานวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทยตลอดห่วงโซ่ภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพครบทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หวังใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

กรุงเทพฯ -7 ธันวาคม 2561 : ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัย สกว."การวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย" โดยมี พรศักดิ์ เจียรณัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร สนช. ร่วมด้วย พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) และ พ.อ.รณภพ จันทร์นิยม รองผู้อำนวยการ สวพ.ทบ. ซึ่งได้กล่าวถึงผลงานวิจัยด้านยางพาราสำหรับกองทัพบกที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ได้แก่ การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ สำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ, การวิจัยและพัฒนาต้นแบบที่นอนยางพาราที่ใช้กับเตียงนอนทหารกองประจำการในอาคารโรงนอนกองทัพบก และการวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า ไทยส่งออกยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่มีการส่งออกปีละกว่า 4 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 36 ของปริมาณการส่งออกทั้งโลก นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกว่า 1.2 ล้านครัวเรือน และมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่ราคายางพาราตกต่ำลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557เพราะความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางมาตลอด เช่นเดียวกับ สกว.ที่สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มการใช้ยางพารา ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา สกว.ได้จัดสรรทุนวิจัยประมาณ 350 ล้านบาท ให้แผนงาน/โครงการวิจัยด้านยางพารารวม 237 โครงการ มีนักวิจัยจำนวน 165 คน ผู้ร่วมวิจัย 319 คน จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั่วทุกภาค 46 หน่วยงาน มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ครบทั้ง 5 ด้าน โดยตัวอย่างงานวิจัยด้านพาณิชย์ ได้แก่ โครงการยางล้อตันประหยัดพลังงาน ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 ประมาณ 300 ล้านบาท และโครงการเตาอบไม้ยางพาราทั้งระบบ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 95 ล้านบาท รวมถึงโครงการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถังผ่านมาตรฐานสากล มี รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยกองทัพบกสามารถนำหน้ากากไปใช้นภารกิจทางทหารและการเกิดอุบัติภัยต่างๆ เช่น การรั่วไหลของสารเคมี ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีต้นทุนต่ำกว่าต่างประเทศร้อยละ 40 นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนายางขอบประตูเรือหลวงที่มีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-R-900F เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงของกองทัพเรืออีกด้วย

ผศ.ดร.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ด้านชุมชนพื้นที่ ได้แก่ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลสุกรร่วมกับน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นรมควัน ที่สามารถคืนทุนได้ภายใน 3.5 ปี ปัจจุบันมีการนำไปใช้กว่า 30 แห่ง ประหยัดไม้ฟืนได้ 465 ล้านบาท ส่วนทางด้านวิชาการ ได้แก่ โครงการหุ่นจำลองทางการแพทย์หลายโครงการที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและวางแผนรักษาโรคมะเร็ง ราคาถูกกว่าต่างประเทศ 5-10 เท่า แต่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน รวมถึงโครงการพัฒนายางพาราเพื่อออกแบบพื้นผิวและสีของตัวละครสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเทคนิคสต็อปโมชั่น ซึ่งมีความยืดหยุ่นดีกว่าหุ่นตัวละครจากวัสดุสังเคราะห์

ด้านสาธารณะ ได้แก่ โครงการวิจัยวนเกษตรแบบป่ายางพารา เป็นการปลูกพืชแซมยางเพื่อเป็นต้นแบบให้กับการปลูกยางพาราแบบผสมผสานกับพืชชนิดอื่น รวมถึงโครงการวิจัยหุ่นยนต์กรีดยางพาราอัตโนมัติพร้อมพัฒนาเครื่องช่วยทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในการกรีดยางของเกษตรกร และด้านนโยบาย ได้แก่ โครงการด้านการจัดการป่าไม้ระดับนานาชาติ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งภาครัฐสามารถนำไปใช้อ้างอิงและกำหนดเป็นนโยบายได้ รวมถึงโครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพ โดยได้ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับประเทศ (มอก.) ของผลิตภัณฑ์ยาง 3 ฉบับ ได้แก่ ยางถอนขนไก่ (ฉบับปรับปรุง) ยางรัดเอวพยุงหลัง และแผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ และยังได้ร่างมาตรฐานยางถอนขนไก่ระดับระหว่างประเทศใน ISO/TC 45

“สกว.ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยยางพารา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ เกษตรกรและสถาบันเกษตร ผู้ประกอบการยางพาราและไม้ยางพารา สามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพครบทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยพัฒนาทั้งเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพทางการตลาด การใช้สารประกอบที่ไม่ใช่ยางเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยด้านนโยบายและการมาตรฐาน รวมถึงดำเนินการผลักดันงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ของ สกว. ไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

พรศักดิ์ เจียรณัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร สนช.กล่าวถึงปัญหาของยางพาราไทยว่า ปัจจุบันปัญหายางเกิดจากการขาดองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แม้กระทั่งจำนวนพื้นที่ปลูกของแต่ละหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกัน แต่เป็นที่ทราบกันดีว่ายอดผลิตเกินความต้องการมาก ทำให้ยางพาราล้นตลาด และราคาตกต่ำ แม้ว่าจะมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แต่ติดด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย กระบวนการบริหารจัดการ และงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้

ทั้งนี้ต้องมีหน่วยงานกลางที่มีอำนาจ ใช้ชื่อว่า Rubber Center เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เหมือนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะทำให้นายกรัฐมนตรีสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที รวมทั้งลดจำนวนพื้นที่การปลูกหรือลดการผลิตยางลง โดยไม่ให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน ซึ่งจะต้อางอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นงานวิจัยเติมเต็มในเรื่องที่สำคัญและเป็นความต้องการของประเทศอย่างมาก นั่นคือ การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานนานาชาติ โดย ผศ. ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร และการบริหารจัดการฐานข้อมูลยางพารา โดย ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนทั้งสองเรื่อง เพราะมาตรฐานการจัดการสวนป่าระดับสากลกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี รวมถึงมีฐานข้อมูลยางพาราที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและดำเนินนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260