พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันศุกร์ที่14
ธันวาคม 2561

» วว. เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการใน 6 กลุ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการไทยสู่มาตรฐานสากล


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว.ใน 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP, ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง และการบริการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสำนักรับรองระบบคุณภาพของ วว.ในการเป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานรองรับการเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจได้รับจากการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้มีจำนวนที่เพียงพอและได้มาตรฐาน และเห็นควรเป็นวาระแห่งชาติ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นเพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศหรือเพื่อการส่งออกนั้น จำเป็นต้องได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผ่านระบบให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ที่เรียกว่า MOST One Stop Service ซึ่งระบบจะให้บริการแบบครบวงจร ด้านการทดสอบและสอบเทียบ เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการเครื่องมือและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกระทรวงฯ ให้เป็นระบบ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

“สำหรับการจัดงาน “เปิดตัวเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ” ของ วว.ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลระยะยาวทั้งต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของไทยได้อย่างยั่งยืน” รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการเป็นหน่วยรับรองระบบคุณภาพ ที่มีระบบบริหารจัดการการทำงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021 และ ISO/TS 22003 ทำหน้าที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHASAS 18001), ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดี (GMP), ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP), ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

วว.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ อุตสาหกรรมของไทยที่มีขีดความสามารถสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการที่จะผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชน ได้แก่ สาขาเกษตร ที่รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดการใช้สารเคมี และยกระดับสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูง รวมทั้ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งรายได้หลักและมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้น วว.จึงได้จัดทำโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสำนักรับรองระบบคุณภาพให้เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางการค้า ลดผลกระทบที่อาจได้รับจากการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ 6 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP, ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง และการบริการท่องเที่ยว ในส่วนของการดำเนินงานครั้งนี้ มีหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรมการท่องเที่ยว, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้คือ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ทุกส่วนต้องบูรณาการร่วมมือกันอย่างครบวงจร
ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากล

วิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า การทำงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสู่มาตรฐานระดับสากลให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำงานบูรณาการความร่วมมืออย่างครบวงจร มีการวางระบบระเบียบการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพผู้ประกอบการและสินค้าที่ผลิตสู่ตลาดอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งนำข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการ ที่สำคัญต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการผลิตสินค้าและการบริการแบบดั้งเดิมให้หันมาใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และการเตือนภัยเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาโครงการร่วมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ จากระดับพื้นฐานที่เหมาะกับแต่ละระดับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากล โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากไม่คำนึงถึงอาจจะถูกกีดกันทางการค้าได้ ดังนั้น วว.จึงได้พยายามสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรขึ้นผ่านเครื่องหมายการรับรองในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
สร้างความเชื่อมั่นทั้งความปลอดภัย - การให้บริการ

วีรพัฒน์ ชินพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรองต่าง ๆ มีจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเข้าไปพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง หลาย ๆ พื้นที่จำนวนนักท่องเที่ยวก็มีจำนวนมาก บางพื้นที่นักท่องเที่ยวก็มีจำนวนน้อยลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ ตามความนิยม และตามมาตรฐานการบริการที่พัก อาหาร สถานที่ตั้งที่อยู่ติดการคมนาคมที่สะดวก ดังนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว ผู้ประกอบการต้องมีจุดขายของตนเองที่สร้างความประทับใจ สร้างความพึงพอใจ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสร้างความรักเสมือนนักท่องเที่ยวเป็นมิตรสหาย เป็นคนในครอบครัวของเราที่ต้องดูแลเขาด้วยความรักและเอาใจใส่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นกลับมาใช้บริการอีกในคราวต่อไป

กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปให้บริการแนะนำ มาตรฐานด้านกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมล่องแก่ง กิจกรรมปีนผา กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง มาตรฐานด้านแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีไฟส่องสว่างตามทางเดินในเวลากลางคืน และ มาตรฐานด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งนำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่การปฏิบัติ สร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับจากนักท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติของการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน และดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวว่า สถานประกอบการที่ได้รับ “เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” มีการประกอบกิจการเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในด้านความปลอดภัยและการให้บริการ ซึ่งจะช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้มีรายได้เข้าสู่สถานประกอบการ และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

กฟภ.เผยมีสายไฟฟ้าจัดส่งถึงผู้บริโภคยาวที่สุดในอาเซียน
อุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ชาญณรงค์ สอนดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 สายงานวางแผนและพัฒนาระบบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นปัจจัยพื้นฐานในสร้างพลังงานไฟฟ้า สร้างฐานการผลิต ให้เกิดแสงสว่างสำหรับการใช้ชีวิตของประชาชน ใช้ในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และใช้ในธุรกิจต่าง ๆ มากมาย ซึ่ง กฟภ.มีสายไฟฟ้าจัดส่งถึงผู้บริโภคที่ยาวที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งไฟฟ้าทุกชนิดต้องได้รับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการขยายความต้องการการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชนเมืองใหม่ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันคิดค้นอุปกรณ์สายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องชนิดใหม่ ๆ ให้มีความทนทาน แข็งแรง ได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการนำไปติดตั้งในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันกรณีการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง อุปกรณ์ถูกทำลายจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260