พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันจันทร์ที่14
มกราคม 2562

» สระบุรีเตรียมแผนพลิกถนน “สุดบรรทัด” ครั้งใหญ่ 21 ม.ค. ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากแห่งใหม่ มุ่งเป้าสู่เมืองไมซ์อัจฉริยะ


จับตาเมืองสระบุรีหลังมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง วางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชน พร้อมดึงงานวิจัยพัฒนาเป็นเมืองไมซ์อัจฉริยะ เผย 21 มกราคมนี้ จะเกิดปรากฏการณ์พลิก “ถนนสุดบรรทัด” ครั้งใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากแห่งใหม่

ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนากลไกการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม หรือ SG-ABC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า หลังจากกรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมาและการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้ว สระบุรีจะมีประชากรชั่วคราวจากกลุ่มผู้เดินทางเข้าพำนักมากกว่าวันละ 3,000 คน และประชากรชั่วคราวที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้เข้าประชุมอีกไม่น้อยกว่าวันละ 7,000 คน หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน ซึ่งประชากรดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 500 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อรวมกับการเติบโตของธุรกิจบริการที่รองรับการเดินทาง ท่องเที่ยว ประชุม การค้าปลีก การนันทนาการ และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัวในปีพ.ศ. 2570

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นไปตามเป้า สมาคมฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการ SG -ABC จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวทาง "สระบุรีเมืองไมซ์อัจฉริยะ" โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี และภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. จัดงานทดสอบสถานการณ์จำลองเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ถนนสุดบรรทัด (มอมอ Saraburi more/Saraburi Tactical Urbanism#1) ในวันที่ 21 มกราคม 2562 บริเวณหน้าสถานีขนส่งสระบุรี โดยเทศบาลเมืองสระบุรีรับผิดชอบการปรับปรุงกายภาพถนนและทางเดินด้านหน้าสถานีขนส่งให้เป็นจุดหมายตาและจุดรวมกิจกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจในฐานะศูนย์กลางของพื้นที่ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทยและบริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด งานดังกล่าวนี้ จะมีเวทีเสวนาริมถนนหรือ Saraburi Street Talk#1 เพื่อนำเสนอแนวทางในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ถนนสุดบรรทัด โดยมีท่านประธานกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมด้วย

2.จัดการประชุมร่วมเครือข่ายสระบุรีไมช์เมืองอัจฉริยะในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสรุปแผนแม่บทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สระบุรีไมซ์เมืองอัจฉริยะ โดยกำหนดเป้าหมายการลงทุนในธุรกิจหลักประเภทศูนย์การประชุมและนิทรรศการ โรงแรม ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับรองรับผู้ประชุม นักท่องเที่ยว และผู้เยี่ยมเยือนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรนิเวศพื้นที่อำเภอเสาไห้ กลุ่มท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพื้นที่อำเภอแก่งคอย การท่องเที่ยวชุมชนและวิถีชีวิตอำเภอเมือง และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอมวกเหล็ก พร้อมทั้งจัดทำแผนรณรงค์เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ -นครราชสีมา และการนำเสนอให้ศึกษาออกแบบท่าอากาศยานนานาชาติสระบุรีในปีพ.ศ. 2575 รองรับการเดินทางทางอากาศที่ล้นมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง

3. การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจไมช์ถนนสุดบรรทัดให้เป็นศูนย์การพัฒนาพิเศษไมซ์ หรือ MICE Special Districts-MSD โดยโครงการ SG-ABC จะออกแบบปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและชั้นสองของสถานีขนส่งสระบุรีเป็นโคเวร์คกิ้งสเปซ พื้นที่ 500 ตารางเมตร ทั้งนี้ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัดจะใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทในการลงทุนปรับปรุงและบริหารสถานที่ โดยจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ข้อมูลอัจริยะของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น เทศบาลเมืองสระบุรีจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทในการปรับปรุงกายภาพถนนสุดบรรทัด โดยเฉพาะทางเท้าและทางแยกตามแนวทางถนนสมบูรณ์หรือ Complete Streets เพื่อให้เป็นพื้นที่อัจฉริยะรองรับการลงทุนและการเป็นศูนย์กลางไมซ์

4. บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัดจะร่วมกับเครือข่ายขนส่งมวลชนและสำนักงานขนส่งจังหวัดเปิดทดลองให้บริการ Smart Bus สายแรกในเดือนเมษายน 2562 และพฤศจิกายน 2562 เปิดบริการสายที่สอง ซึ่งจะเป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนรองเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างศูนย์เศรษฐกิจใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีกับศูนย์เศรษฐกิจไมช์ถนนสุดบรรทัดหรือ MSD ตามแผนปฏิบัติดังกล่าว จะทำให้ปี 2670 สระบุรีจะเป็นเมืองไมซ์อัจฉริยะที่มีความสมบูรณ์

ด้านนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง กล่าวถึงผลการประชุมร่วมระหว่างเทศบาลเมืองสระบุรี นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดสระบุรี โดยมีเลขาธิการหอการค้า ขนส่งจังหวัดสระบุรี และสมาคมการผังเมืองไทยเข้าร่วมประชุม ล่าสุดประชุมเห็นตรงกันในการใช้แนวคิด "สระบุรีเมืองไมซ์อัจฉริยะ" หรือ Saraburi MICE & Smart City ซึ่งใช้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมและนิทรรศการได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยงทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยววิถีชุมชนและการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหาร พร้อมด้วยธุรกิจโรงแรมที่พัก การค้าปลีก และการนันทนาการกลางคืนเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน เร็วๆ นี้จะมีการสร้างศูนย์การประชุมบริเวณใกล้ศาลากลางแห่งใหม่และอำเภอมวกเหล็ก สามารถรองรับผู้ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นคน เมื่อรวมกับการเติบโตของภาคการค้าปลีกและการบริโภคที่รองรับการเปิดบริการของรถไฟความเร็วสูงสระบุรีและการเชื่อมโยงโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา พร้อมกันนี้มีการเปิดบริการระบบขนส่งมวลชนรองเมืองสระบุรีหรือ Saraburi City Bus จำนวน 2 เส้นทาง จะทำให้ผลิตภัณฑ์จังหวัดสระบุรีเติบโตในปี 2670 ไม้น้อยกว่า 1 เท่าตัวอย่างแน่นอน

Main


ข่าวใหม่

•  จับตาการพัฒนาแหลมฉบังสู่ Smart City สอดรับนโยบาย EEC  [18 เม.ย. 2562]

•  ราชบุรีโฮลดิ้ง เปลี่ยนชื่อเป็น “บมจ. ราช กรุ๊ป ” มุ่งสู่บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเอเชียแปซิฟิก [18 เม.ย. 2562]

•  “ศ.ดร.สุชัชวีร์” ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7  [12 เม.ย. 2562]

•  อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชนในงาน “Mobile Learning Week 2019” [12 เม.ย. 2562]

•  นักดาราศาสตร์เผยภาพ “หลุมดำ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ  [11 เม.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260