พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่27
มีนาคม 2562

» องคมนตรีเปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยและเป็นครั้งแรกในอาเซียน


ปิดฉากไปพร้อมกับความสำเร็จ สำหรับงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 ซึ่ง IEEE Power & Energy Society -Thailand และ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้รับความไว้วางใจจาก IEEE Power & Energy Society สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมองค์ความรู้และบุคลากรด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี ให้จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy” ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานกว่า 400 คูหา ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลที่บูรณาการกับการผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน


ในส่วนของการจัดงานสัมมนาวิชาการนั้นได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร์ มาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงานที่น่าสนใจกว่า 30 หัวข้อ เช่น แนวโน้มพลังงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล ตลอดจน IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นอนาคตในการก้าวข้ามขีดจำกัดในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมในงานครั้งนี้จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการนำเสนอในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอีกด้วย
3 การไฟฟ้าร่วมโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สมพงษ์ เปรมปรี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า กฟภ. นำเสนอนิทรรศการในงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด “PEA Digital Utility” มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นงานนวัตกรรม Platform ต่าง ๆ ที่ กฟภ. และ PEA ENCOM International พัฒนาขึ้น และดำเนินงานภายใต้ PEA Digital Tranformation : PEA DX ประกอบด้วย PEA HiVE Platform, ENERKEY, PEA Solar Hero, PEA Volta Platform, EV/Charging , U-Solution, PEA Smart Plus

วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า: Innovate Power Solutions for a Better Life” มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีไฮไลท์ ได้แก่ โรงไฟฟ้ายืดหยุ่น (Flexible Power Plant) ซึ่งเป็นรูปแบบของโรงไฟฟ้าที่ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีความผันผวนสูงรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Energy Storage System : BESS) ซึ่ง กฟผ. ได้พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 แห่ง คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ กำลังผลิตไฟฟ้า 16 เมกะวัตต์ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ.ลพบุรี กำลังผลิตไฟฟ้า 21 เมกะวัตต์ นับเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อนของ กฟผ. (Hydro – Floating Solar Hybrid System) ซึ่งจะเป็นระบบพลังงานแบบผสมผสานขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้ภาพรวมระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

พงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ภายในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 กฟน.ได้จัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรมทางด้านระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 90 ตารางเมตร บริเวณบูธ J10 โดยจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Smart Metro Grid Control Center ซึ่งเป็นระบบการจัดการควบคุมดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน.ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้าน Smart Solar เป็นการนำเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน พร้อมเป็นผู้นำในการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการแก่ประชาชนและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ที่สนใจเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ด้าน Smart Life เป็นการนำเสนองานบริการของ กฟน. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงรองรับงานบริการในอนาคต ได้แก่ MEA Smart Life Application บริการชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ประกาศดับไฟฟ้า รับข้อมูลข่าวสาร อื่นๆ และ MEA EV Application สำหรับการตรวจสอบ และจองสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึง Smart MEA EV นำเสนอการวิจัยและพัฒนา สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

นอกจากนี้ กฟน. ยังได้จัดแสดงการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสร้างมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260