พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่8
พฤษภาคม 2562

» พม. ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน


กรุงเทพฯ -8 พฤษภาคม 2562 :ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th SOCA) การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน: Advancing Partnership for Sustainability” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับการดำเนินงาน และการรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สำหรับนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน พร้อมร่วมผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว

ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ปีพ.ศ.2562 นับเป็นปีที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอีกครั้งในรอบ 10 ปี ซึ่งภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎบัตรอาเซียน ข้อ 31 กำหนดให้การเป็นประธานอาเซียน หมุนเวียนทุกปีตามลำดับอักษรของชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิกอาเซียน โดยแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในครั้งนี้ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน: Advancing Partnership for Sustainability” ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปีพ.ศ.2562 ถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคนไทยทุกคนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านและเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วทั้งอาเซียน

การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปีนี้ นอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ซึ่งผู้นำของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังรวมถึงการจัดการประชุมต่าง ๆ ในแต่ละประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ทั้งนี้ จากตัวเลขของกระทรวงการต่างประเทศ พบว่าจะมีการประชุมอาเซียนในระดับต่าง ๆ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ รวมจำนวน 284 รายการ ตลอดปีพ.ศ. 2562 ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านราชการพลเรือน ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

“การประชุมภายใต้ ASCC ในปี พ.ศ.2562 มติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง พม.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการประชุมทั้งในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. การประชุมในรอบเดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การประชุมคณะทำงาน เรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั้งที่ 2 การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมระดับรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 2. การประชุมในรอบเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลจำนวน 2 รายการ ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส พร้อมกับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี” ปลัดกระทรวง พม. กล่าว

ทั้งนี้การประชุมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2562 จะดำเนินอยู่ภายใต้แนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน “3/4/14” คือ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยงภาคประชาชน (People-to-People Connectivity) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships) ความยั่งยืน (Sustainability) การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับอนาคต (Future-Oriented Actions for Human Security) 4 ศูนย์อาเซียน ที่จะมีการจัดตั้งหรือปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ คลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียนในประเทศไทย ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ 14 เอกสารผลลัพธ์สำคัญ โดยจำแนกเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 จำนวน 5 ฉบับ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จำนวน 9 ฉบับ

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2562 โดยมีปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ และคณะทำงานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดประชุมอาเซียนต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง พม. ในปีพ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

“การจัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามบทบาททางนิตินัยที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตามแล้ว ยังเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งในการแสดงบทบาทนำทางพฤตินัยในเวทีอาเซียนของประเทศไทย ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานด้านต่างๆ ของอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป” ปรเมธี กล่าวทิ้งท้าย

Main


ข่าวใหม่

•  มธ.ผนึกกำลัง 4 บริษัทพัฒนา ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ ขับเคลื่อนสู่ Thammasat Smart City  [22 พ.ค. 2562]

•  นาโนเทค จับมือเอกชน พัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น เพิ่มมูลค่าอุตฯ อาหารสัตว์น้ำ [21 พ.ค. 2562]

•  บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ LG Chem พัฒนาระบบจัดการการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าบีกริม  [21 พ.ค. 2562]

•  นักวิจัยสกสว.หนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด [21 พ.ค. 2562]

•  Airbnb จับมือ ธนาคารออมสิน ยกระดับโฮมสเตย์ไทย เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวให้ชุมชน [21 พ.ค. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260