พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่5
มิถุนายน 2562

» กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ สวทช. บูรณาการข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ


กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดอากาศ มาใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว

สำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือกับทาง สวทช. ภายใต้ “โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตร (สถานีวัดอากาศอัตโนมัติ)” พร้อมทั้งส่งมอบสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จำนวน 102 สถานีให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจและวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรด้านการปลูกพืช การดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนในกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการปรับรูปแบบการเกษตรในปัจจุบันไปสู่เกษตร 4.0

ทั้งนี้สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัตินี้สามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลและสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ Real Time ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยลดความเสียหายในการเพาะปลูกจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆต่อไป

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตร (สถานีวัดอากาศอัตโนมัติ) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ได้ริเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมระยะโครงการฯ 5 ปี ซึ่งเนคเทคได้ร่วมทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมส่งการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรฐกิจการเกษตร ร่วมกันบูรณาการข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพื่อวางแผนการผลิตในภาคการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านการเกษตรในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคำนวณการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิดในแต่ละภูมิภาคตามฤดูกาลและนอกฤดูกาลเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ในการทำนายผลผลิตหรือภัยพิบัติต่าง ๆได้

โดยระบบจะรับข้อมูลจากหน่วยวัดที่ไปติดตั้งตามพื้นที่ต่าง ๆ และส่งข้อมูลกลับเข้ามา จากนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้เพื่อนำมาแจ้งเตือน หรือสรุปผลเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไปโดยได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว จำนวน 122 สถานี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 102 สถานี

“เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการฯดังกล่าวต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรต่อไปจึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่ขึ้นมาอีกครั้งภายหลังที่ฉบับเก่าได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา เพื่อที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้นำข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัตินี้ไปใช้เป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศต่อเนื่องต่อไป” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260