พบกับ Engineering Today ปี 2561 โฉมใหม่ ทันสมัยด้วยเนื้อหาก้าวทันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมจัดเต็มเนื้อหา 4 สี และ 2 สีทั้งเล่ม และอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่อัพเดททุกวันได้ที่ FB: Engineering Today
วันพุธที่12
มิถุนายน 2562

» สวทช. รวมพลังหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมคิกออฟ ‘แผนจีโนมิกส์ประเทศไทย’


กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของภาคีเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปีพ.ศ.2563 - 2567 ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุม “Genomics Thailand Inception Workshop” เพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางดำเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจนของกรอบงานวิจัยด้านจีโนมิกส์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโรคมะเร็ง โรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์การทำงานด้านการวิจัยของประเทศที่ชัดเจนต่อไป

โดยมีศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้แทนมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานเอกชนกว่า 250 คนเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์หลายด้าน โดยข้อมูลพันธุกรรมได้ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ ร่วมกับข้อมูลสุขภาพอื่นๆ ในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ทำให้การรักษามีความแม่นยำและจำเพาะต่อบุคคลมากขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษาพยาบาล ที่เปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ของประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แบบครบวงจรของภูมิภาค (Medical Hub) รวมถึงสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์บริการในระบบสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี พ.ศ. 2563 - 2567 รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านการแพทย์ระดับจีโนม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้เกิดบริการทางการแพทย์ ที่ส่งเสริมให้ประเทศมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีจีโนมสำหรับให้บริการประชาชน สร้างตำแหน่งงานที่ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและชีวสารสนเทศ และสร้างโอกาสแข่งขันให้กับประเทศสอดคล้องตามแนวนโยบาย Thailand 4.0

“การแพทย์ระดับจีโนมจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ในการสื่อสารเจตนารมณ์ของแผนฯ สู่ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยของประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาด้านการวิจัย การให้บริการทางการแพทย์บนพื้นฐานการแพทย์จีโนมิกส์ การให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานดีขึ้น และประชาชนของประเทศสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน” ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว

สำหรับการบริการ Genetic Testing จะช่วยป้องกันภาวะผื่นแพ้ยาอย่างรุนแรง เช่น ผู้ป่วยบางรายแพ้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคเก๊าท์ ยากันชักแบบรุนแรง อาจจะตาบอด และเสียชีวิตได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับยีน ประเทศไทยได้มีการบริการตรวจยีน เพื่อคัดกรองยีนแพ้กันชัก Carbamazepine เพื่อเลือกยาชนิดอ่าน และอยู่ในสิทธิประโยชน์ สปสช.ในปีพ..ศ.2561 ตามแผน Genomics Thailand) ปี พ.ศ. 2563 – 2567 นี้ สปสช.จะร่วมกับสำนักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลาง บริการ Genetic Testing เริ่มจากการคัดกรองดาวน์ซินโดรม และธาลัสซีเมีย

ด้าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า Genomic Thailand จะเปลี่ยนรูปแบบแนวคิดการรักษาโรค โดยจะมีการโปรแกรมว่าคนๆ นั้นมีแนวโน้มเป็นโรคใดและเสียชีวิตด้วยโรคใด เนื่องจากร่างกายมนุษย์สัมพันธ์กับยีน 30% ดังนั้นการโรคยุคใหม่จะรักษาแบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ระดับพันธุกรรมในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความรู้พื้นฐานของโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวข้อง มีกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลทางคลินิกอยู่ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีการริเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจีโนมซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ดำเนินการโดย สวทช. เพื่อคำนวณพันธุกรรม

ปัจจุบันมีการดำเนินการโครงการถอดรหัสพันธุกรรมในประชากรขนาดใหญ่แล้วในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ตรวจ 1 ล้านตัวอย่าง สิงคโปร์ตรวจ 1 แสนตัวอย่าง ในส่วนของประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะศึกษาและนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการรักษา และวิจัยต่อยอดทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมภาคีเครือข่าย ในการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี พ.ศ. 2563 - 2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์จีโนมิกส์ระดับอาเซียนภายใน 5 ปี และประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์จีโนมิกส์อย่างมีคุณภาพ โดยแผนฯ ดังกล่าว ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการวงเงิน 4,470 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยตั้งเป้าตรวจ 50,000 ตัวอย่าง หากครบทั้งหมด จะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก

“ผลลัพธ์จากโครงการคือ ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมขนาดใหญ่ ที่นักวิจัยสามารถเข้าถึง เพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธุกรรมของมนุษย์ รวมถึงหาสาเหตุของโรค เพื่อนำมาสู่การพัฒนาวินิจฉัย และแนวทางป้องกันรักษา ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาหายและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางให้บริการทางการแพทย์แบบใหม่ที่ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม ที่มีความจำเพาะกับผู้ป่วยมากขึ้น และเป็นการรักษาแบบป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และบริการ กล่าวว่า ภายใต้แผน Genomics Thailand) ประเทศไทยจะต้องพัฒนาและผลิตบุคลากร 4 สาขา จำนวน 794 ตำแหน่ง ประกอบด้วย แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ สหสาขาวิชาชีพด้านพันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล และพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล และนักชีวสารสนเทศ นักระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ ทั้งนี้คาดว่าในอนาคต เด็กไทยทุกคนจะต้องถูกถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อทราบข้อมูลการแพ้ยา และโรคต่างๆที่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุการเสียชีวิต

ในปีพ.ศ.2563 จะมีการก่อสร้างตึก Bio Resource Center พร้อมวางระบบจัดการควบคู่กันไป คาดว่าจะใช้งานได้ในปีพ.ศ.2565-2566 เพื่อจัดเก็บเชื้อที่ได้มาตรฐาน แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดระบบการตรวจที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หาย นำไปสู่การยกระดับชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น

ทำความรู้จักจีโนมิกส์

จีโนมิกส์ (Genomics) คือศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าหากลุ่มยีน หรือพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิต เพื่อหารูปแบบการจัดเรียงตัว/จัดกลุ่มของดีเอ็นเอ การทำงานของยีน ความสัมพันธ์ระหว่างยีน และความสัมพันธ์ของยีนกับสิ่งแวดล้อม จีโนมิกส์จะช่วยให้เข้าใจกลไกของสิ่งมีชีวิตอย่างละเอียดลึกซึ้ง ทางการแพทย์ใช้ศึกษาวิจัยเรื่องการแสดงออกของยีนก่อโรค เช่น โรคมะเร็งต่าง ๆ อัลไซเมอร์ เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ/อุดตัน เป็นต้น

Main


ข่าวใหม่

•  PERM ทุ่มงบ 1,500 ล้านบาท ลงทุนโครงการ Empower ผลิตเหล็กเคลือบสีเทคโนโลลยีทันสมัย ทดแทนการนำเข้า  [24 มิ.ย. 2562]

•  อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ [24 มิ.ย. 2562]

•  นักศึกษาม.เอเชียอาคเนย์ สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL 3 ปีซ้อน [24 มิ.ย. 2562]

•  DGA ชี้พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยธรรมาภิบาลข้อมูล [24 มิ.ย. 2562]

•  RICOH เตรียมย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากจีนมาไทยใน 2 เดือนข้างหน้า [24 มิ.ย. 2562]


Engineering Today :

วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัย
ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net
ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Contact

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260